RSS

Category Archives: Greece

Τα 102 Δημόσια έγγραφα που μπορείτε να βγάλετε από τον υπολογιστή σας

Ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους, θα μπορούν να «συναλλάσσονται» με τη Δημόσια Διοίκηση οι πολίτες για τη διεκπεραίωση 102 υπηρεσιών, όπως η έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών. Ετσι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισκεφθούν αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλουν αίτηση, είτε για να παραλάβουν έγγραφο.

Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα κάτω από τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι ο πολίτης πρέπει να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην πύλη ΕΡΜΗΣ και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει -προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα- ότι είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού «λογαριασμού» στη συγκεκριμένη πύλη. Η διαδικασία της εγγραφής και επιβεβαίωσης ταυτότητας γίνεται μία και μόνη φορά για κάθε πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές με το Δημόσιο από οποιονδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Ο πολίτης αποκτά μία ηλεκτρονική θυρίδα στην ΕΡΜΗΣ, στην οποία τοποθετούνται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες τα αιτούμενα έγγραφα.

Ο πολίτης μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ηλεκτρονικά έγγραφα που θα λαμβάνει στη θυρίδα του, προωθώντας τα όπου χρειάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι 102 υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ΕΡΜΗ είναι οι εξής:

1. Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

2. Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)

4. Αντικατάσταση απωλεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ

5. Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.

6. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

7. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

8. Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ

9. Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

10. Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

11. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ)

12. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

13. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων

14. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά

15. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα

16. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων

17. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)

18. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας

19. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία

20. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS

21. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία

22. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία

23. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα

24. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου

25. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας

26. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών

27. Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

28. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)

29. Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους

30. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης

31. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος

32. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων

33. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)

34. Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

35. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων

36. Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης

37. Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ

38. Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ

39. Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

40. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης

41. Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του

42. Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)

43. Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)

44. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικοσίτων)

45. Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα

46. Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)

47. Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)

48. Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)

49. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

50. Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)

51. Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)

52. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς

53. Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές

54. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)

55. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ

56. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

57. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)

58. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

59. Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)

60. Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας

61. Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)

62. Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ

63. Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

64. Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

65. Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951

66. Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ

67. Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ

68. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ

69. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ

70. Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.

71. Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

72. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

73. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς

74. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές

75. Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)

76. Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974

77. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)

78. Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ

79. Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

80. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

81. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

82. Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας

83. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

84. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων

85. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

86. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς

87. Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές

88. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

89. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης

90. Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)

91. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

92. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ στους παραγωγούς

93. Χορήγηση ανάλυσης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς

94. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

95. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

96. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

97. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις – εργοδότες)

98. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

99. Χορήγηση βεβαίωσης ενισχύσεων ΠΣΕΑ σε παραγωγούς (ΕΛΓΑ)

100. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)

101. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)

102. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 19 May, 2013 in Greece, News

 

Tags: , , ,

Η μνημειώδης γκάφα του έντυπου τύπουΤο Βήμα online σε χθεσινό άρθρο του Διευθυντή του κ. Σταύρου Ψυχάρη ζητάει συγγνώμη από τους αναγνώστες της εφημερίδας για την “μνημειώδη γκάφα” που έγινε την Κυριακή όπου και παρουσιαζόταν όχι μόνο από το ΒΗΜΑ αλλά και από το σύνολο του έντυπου τύπου ότι ήρθε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν στην χώρα μας για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης!

Μάλιστα δεν έφτανε αυτό περάσαμε στα μυθοπλαστικά σχόλια περί ψυχρότητας στη συνάντηση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό με ψεύτικα χαμόγελα και άλλα τέτοια ωραία..
Το κακό όμως είναι, ότι πλην του Βήματος, το Έθνος και η Ελευθεροτυπία δημοσίευσαν την είδηση της συνάντησης με ακόμα πιο πλούσια παραλειπόμενα!

Το γελοίο της υπόθεσης είναι ότι όπως γνωρίζουμε όλοι μας από τα δελτία ειδήσεων ο Τούρκος πρωθυπουργός ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ποτέ δεν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας…

Μετά από αυτό θέλω να δω με τι μούτρα οι κύριοι αυτοί θα τολμήσουν να την πουν ξανά στους bloggers, όταν το moto τους περί προσοχής, λεπτομέρειας και δημοσιογραφικής δεοντολογίας πήγε περίπατο.

Όπως και να έχει το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και ένα πλήθος από εγχώρια και διεθνή blogs το έχουν κάνει σημαία ….. και καλά κάνουν.

 
Leave a comment

Posted by on 23 June, 2009 in Greece, Internet, MinOtavrS blog, News, World

 

Crackers εισέβαλαν σε τράπεζες

Ένας «Δούρειος ίππος» ονόματι Sinowal, κρύβεται σε μολυσμένες ιστοσελίδες εδώ και σχεδόν τρία χρόνια και έχει υποκλέψει κωδικούς πρόσβασης για 300.000 λογαριασμούς καταθέσεων και 250.000 λογαριασμούς χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Ο δούρειος ίππος Sinowal, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με το ρωσικό οργανωμένο κυβερνοέγκλημα, είναι πιθανώς το πιο εξελιγμένο και αποτελεσματικό εργαλείο ηλεκτρονικής απάτης που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα, εκτιμά η RSA FraudAction Research Lab.

Σύμφωνα με το CNet, η τακτική του Sinowal είναι ιδιαίτερα πονηρή: ο δούρειος ίππος εγκαθίσταται στον υπολογιστή όταν ο χρήστης επισκεφθεί μολυσμένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνήθως έχουν σχέση με την πορνογραφία και τον τζόγο αλλά ορισμένες φορές ανήκουν και σε «σοβαρούς» και δημοφιλείς δικτυακούς τόπους.

Δεν φτάνει αυτό αλλά έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις Ελληνικές αστυνομικές αρχές και στους τραπεζικούς κύκλους η απάτη κυκλώματος Νιγηριανών, που κατάφεραν να εισβάλουν μέσω Διαδικτύου στους λογαριασμούς επιχειρηματία από την Κόρινθο και να κάνουν μεταφορά σημαντικού χρηματικού ποσού, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να μην καταλάβει τίποτα.

Μία πιθανότητα με την οποία θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, σύμφωνα με αυτά που ερευνούν οι αστυνομικοί, είναι να μπόρεσαν να βρουν τον αλγόριθμο με τον οποίο λειτουργούν οι ειδικές συσκευές ασφαλείας που προμηθεύονται από τις τράπεζες οι πελάτες που κάνουν συναλλαγές μέσω Διαδικτύου και έτσι παρήγαγαν δικούς τους κωδικούς.

Οι συσκευές αυτές αποτελούν μια από τις κορυφαίες δικλίδες ασφαλείας που έχουν κατασκευάσει οι τράπεζες, δεδομένου ότι δίνουν στους κατόχους τους κάθε φορά διαφορετικό κωδικό μίας χρήσης και ελάχιστης διάρκειας, οπότε μηδενίζει την πιθανότητα υποκλοπής. Αν λοιπόν οι Νιγηριανοί χάκερ πέτυχαν να γκρεμίσουν αυτό το «οχυρό», όπως λένε οι αστυνομικοί, το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό.
[via] + [via]

 
 

Tags: , , , , , ,

MLS Destinator 5000 ΒΤ

Μετά την τεράστια αποδοχή που έτυχε στην Ελληνική αγορά το MLS Destinator 4800 ήρθε η ώρα να αντικατασταθεί από τον διάδοχό του με την ονομασία MLS Destinator 5000 BΤ.

Το MLS Destinator 5000 BT ξεχωρίζει για τη μεγάλη οθόνη αφής των 5 ιντσών, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν την πρόσοψη της συσκευής, τη μινιμαλιστική σχεδίαση και την άριστη κατασκευή του.

Με τη δυνατότητα λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης μέσω Bluetooth(car-kit) για σύνδεση με κινητό τηλέφωνο, την ενσωματωμένη κεραία GPS 20 καναλιών ισχυρής λήψης και ακρίβειας, και τον ταχύτατο επεξεργαστή SiRF Atlas III 400.

Το MLS Destinator 5000 BT αποτελεί την πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση πλοήγησης, που καθοδηγεί ταχύτατα και με ακρίβεια τον οδηγό στον προορισμό του μιας και φέρει την υλοποίηση των χαρτών της Gi (NGI) η οποία και είναι υπεύθυνη για την κάλυψη 175.000 χιλιόμετρων οδικού δικτύου, με πλήρη δεδομένα πλοήγησης σε ποσοστό 95%, όλων των πόλεων μέχρι 5.000 κατοίκους σε όλη την Ελλάδα.

Το νέο σύστημα πλοήγησης διατίθεται στην αγορά από την MLS Πληροφορική και θα το βρείτε σε όλες τις γνωστές αλυσίδες προϊόντων πληροφορικής.

 

Tags: , , , , ,

Vodafone Hack για δωρεάν GPRS

Κάνοντας βόλτα σε κάποιες σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου, που για ευνόητους λόγους δεν αναφέρω, έπεσα πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρων θέμα σχετικά με το πως μπορούν οι χρήστες της Vodafone να έχουν free GPRS.

Δεν γνωρίζω αν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορούν να παίξουν στο Ελληνικό δίκτυο της Vodafone μιας και δεν έχω Vodafone για να τις τεστάρω. Έτσι λοιπόν είπα να τις μοιραστώ μαζί σας μήπως και σας κάνουν.

Σημειώνεται οτι όλα τα παρακάτω γίνονται με δική σας ευθύνη και εφόσον πρώτα έχετε κρατήσει backup των τωρινών σας ρυθμίσεων για να τις επαναφέρετε σε περίπτωση που δεν λειτουργούν αυτές που σας παραθέτω.

Πάμε λοιπόν στην συσκευή μας και βάζουμε τα παρακάτω GPRS settings

Vodafone Hack for Free GPRS
Account Name: Vodafone_gprs
Homepage: http://live.vodafone.in
User Name: (no need)
Pass: (no need)

Access Point Settings:
Proxy: Enabled
Proxy Address: 10.10.1.100
Proxy Port: 9401
Data Bearer: Packet Data

Bearer Settings:
Packet Data Access Point: portalnmms
Network type: IPV4
Authentication: normal
User Name: (no need)
Password: (no need)

Εάν δεν σας δουλέψει, δοκιμάστε να αλλάξετε την Proxy Port σε: 9201

Περιμένω feedback για να δούμε αν σας δούλεψε το hack…

 

Tags: , , , , , ,

Διακοπή στη διαδικτυακή σύνδεση του Δημοσίου με το εξωτερικό

Χωρίς διαδικτυακή επικοινωνία με το εξωτερικό έμειναν ελληνικά υπουργεία, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες λόγω διακοπής στη σύνδεση που τους παρείχε η εταιρεία Altec Telecoms.

Το «μπλακάουτ» ξεκίνησε γύρω στις 11 το βράδυ της Πέμπτης και, παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκαν εναλλακτικές δρομολογήσεις, το πρόβλημα στη λειτουργία του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» συνεχίζεται το απόγευμα της Παρασκευής.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στη διακοπή της σύνδεσης της Altec Telecoms με το δίκτυο Seabone, λόγω τεχνικού προβλήματος ή ανεξόφλητων οφειλών.

Η Altec Telecoms καταθέτει την Παρασκευή αίτηση πτώχευσης, την ώρα που σύμφωνα με την ΕΕΤΤ «οι χρήστες του δικτύου της εταιρείας αδυνατούν να κάνουν χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών».

Τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας είναι γνωστά εδώ και καιρό, προφανώς όμως οι αρμόδιοι του υπουργείου Εσωτερικών δεν προνόησαν για την ενεργοποίηση εφεδρικών συστημάτων και εναλλακτικών δρομολογήσεων, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση.

Προσωρινά μέτρα κατά της εταιρείας, η οποία επρόκειτο να καταθέσει αίτηση πτώχευσης, έλαβε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 20 October, 2008 in Greece, Internet, MinOtavrS blog, News

 

Tags: , , ,

Η Superleague κατακύρωσε το διαγωνισμό


Η Superleague παρέκαμψε την άρνηση του Ολυμπιακού και κατακύρωσε το διαγωνισμό για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στην κοινοπραξία Αlpha – Νova, που είχαν εξ αρχής καταθέσει την καλύτερη προσφορά.

Η συμφωνία αφορά τις 14 από τις 16 ομάδες της Superleague (με δεδομένη την απόσυρση Ολυμπιακού και Ξάνθης) και αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ της διοργανώτριας την Τρίτη (21/10), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα διαρροή προς την πλευρά των ερυθρολεύκων.

Αν υπάρξει έστω και μια διαρροή πέραν των δυο ήδη γνωστών (π.χ. του ΠΑΟΚ, για τον οποίο υπάρχουν ήδη γενναιόδωρες τηλεοπτικές προσφορές), οι δυο πλειοδότες τηλεοπτικοί σταθμοί θα αποσύρουν την προσφορά τους και η συμφωνία θα ακυρωθεί.Στα επιμέρους, η συμφωνία προβλέπει τη μετάδοση ενός αγώνα το Σάββατο από τον Alpha (το ποσό συμμετοχής του οποίου στη συμφωνία δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα τηλεοπτικά ματς θα μεταδίδονται από τη Nova την Κυριακή (ίσως και ένα τη Δευτέρα).
[via]

 
 

Tags: , , , , ,