RSS

Tag Archives: Mobile phones

Συνήγορος Καταναλωτή: Οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί εξυπηρέτησης βλαβών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας

Τους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, στους οποίους μπορούν οι καταναλωτές να απευθύνονται χωρίς χρέωση, για θέματα βλαβών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες υψηλές χρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση άλλων γραμμών εξυπηρέτησης γνωστοποίησε σήμερα ο “Συνήγορος του Καταναλωτή”.

Όπως επισημαίνει ο Συνήγορος, έχει γίνει αποδέκτης αναφορών και τηλεφωνικών παραπόνων καταναλωτών σχετικά με το θέμα της χρέωσης για αναγγελία βλάβης προς τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης συνδρομητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνει, επίσης, ότι ο Κανονισμός Αδειών προβλέπει πως οι γραμμές εξυπηρέτησης των καταναλωτών πρέπει να λειτουργούν λειτουργεί τουλάχιστον 16 ώρες το 24ωρο χωρίς χρέωση (τόσο για κλήσεις εντός δικτύου όσο και για κλήσεις εκτός δικτύου) από Δευτέρα έως και Σάββατο καθώς και ότι ο χρόνος αναμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που κοινοποίησαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή οι πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας είναι οι εξής:

● Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. : 13811

● FORTHNET Α.Ε. : 13731

● WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. : 13700

● OTE A.E. : 13788 (για σταθερή) και 13738 (για κινητή τηλεφωνία – Cosmote)

● VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. : 13840

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ζήτησε από όλους τους Παρόχους να γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω τηλεφωνικές γραμμές στους συνδρομητές τους με κάθε πρόσφορο μέσο (αναγραφή στους λογαριασμούς σε εμφανές σημείο, αναφορά σε προβεβλημένο σημείο της ιστοσελίδας του παρόχου κ.λ.π), παράλληλα με την αναφορά τους στη δεύτερη σελίδα της σύμβασης, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες χρεώσεις.

[via]

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 26 November, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , , , , , , ,

ΕΕΤΤ: Ελεύθερη πλέον η διακοπή συμβολαίου

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Οκτωβρίου το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων), ο οποίος είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2017.

Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

 • Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.
 • Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.
 • Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας:
 • Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).
 • Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο ρυθμίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2017, με την έκδοση του Κανονισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.
 • Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.

Το επόμενο και τελικό στάδιο ρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τέλος Δεκεμβρίου του 2018.

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το 2ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού Γενικών Αδειών στο eett.gr

 

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 2 October, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , ,

Το Google Feed μετονομάζεται σε Discover

Η Google γιορτάζει τα 20α γενέθλιά της και ετοιμάζει μια σειρά αλλαγών που θα αλλάξουν ριζικά ίσως την πιο εμβληματική εφαρμογή της, το Feed ειδήσεων.

Σύμφωνα με το σχετικό blogpost της Google, η εφαρμογή σταδιακά θα μετονομαστεί σε Discover και θα ενσωματώνει σειρά βελτιώσεων ώστε τα feeds να γίνονται πιο προσωποποιημένα. Η αναβάθμιση περιστρέφεται γύρω από εναλλακτικά θέματα επιτρέποντας στον χρήστη να διακρίνει όλα τα διαθέσιμα topics. Επιπλέον, προστίθενται και νέοι τύποι περιεχομένου στο feed, στο οποίο πλέον θα περιλαμβάνονται και βίντεο.

Το νέο Google Discover (πρώην Google Feed και ακόμη παλαιότερα γνωστό ως Google Now), θα διαθέτει ριζικά ανανεωμένο σχεδιασμό με μεγαλύτερους τίτλους ώστε να γίνεται ευκολότερα αντιληπτό το θέμα, ενώ θα υπάρχουν και πρόσθετα εικονίδια που θα οδηγούν τον χρήστη σε πρόσθετη εμβάθυνση στο θέμα.

Ωστόσο, αντί να προβάλλεται μόνο το πρόσφατο περιεχόμενο, η Google θα προβάλει και το παλαιότερο περιεχόμενο από το web το οποίο ενδεχομένως είναι σχετικό με την αναζήτηση που πραγματοποιεί σήμερα ο χρήστης. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι, στις σχετικές αναζητήσεις θα προβάλλονται και άρθρα έως και δύο μηνών παλαιότερα τα οποία είναι σχετικά με τον τόπο προορισμού.

Επιπλέον, δίνεται περισσότερος έλεγχος των feeds στους χρήστες, με επιλογές να βλέπουν περισσότερο ή λιγότερο περιεχόμενο για ένα συγκεκριμένο topic ενώ θα υποστηρίζονται και πολλαπλές γλώσσες. Το νέο Discover θα έρθει πρώτα στην mobile εκδοχή της Google, πριν περάσει και στην desktop εκδοχή της υπηρεσίας.

Παράλληλα, η Google δίνει μεγαλύτερη ώθηση και στην αναβάθμιση του οπτικού περιεχομένου. Η εταιρεία πλέον θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία Stories οι οποίες αυτόματα θα λαμβάνουν περιεχόμενο από το web και θα το μετατρέπουν σε «ιστορία» την οποία οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν μέσω του Search. Περίπου με έναν τρόπο ανάλογο με τα Snapchat Stories. Στο ξεκίνημά της η νέα υπηρεσία θα αφορά «επώνυμους και celebrities» αλλά σταδιακά θα επεκταθεί σε διάφορα topics.

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 28 September, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , , ,

Τέλος οι φορτιστές Lightning;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον απειλεί ευθέως την Apple και άλλες εταιρείες που υποσχέθηκαν πως θα συμμορφωθούν χρησιμοποιώντας “συμβατικές” θύρες φόρτισης για τις συσκευές τους, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει παταγωδώς.

Η Apple λοιπόν είναι μία από αυτές τις εταιρείες που υπέγραψαν μία δέσμευση στο μακρινό 2009, η οποία προέβλεπε την εναρμόνιση των θυρών φόρτισης των συσκευών. Η ιδέα στηριζόταν στο γεγονός πως αν όλοι χρησιμοποιούσαν τους ίδιους φυσικούς connectors αλλά και τις ίδιες εισόδους ενέργειας, οι καταναλωτές δε θα χρειαζόταν να αλλάζουν διαρκώς φορτιστές όταν μεταπηδούσαν από τη μία εταιρεία smartphone στην άλλη. Κάτι τέτοιο θα μείωνε το κόστος για τους καταναλωτές μειώνοντας σημαντικά τη μόλυνση του περιβάλλοντος που θα προκαλούσαν οι “περιττοί” φορτιστές.

Οι εταιρείες λοιπόν υποσχέθηκαν πως θα υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο standard (τη θύρα MicroUSB) από το 2011. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία έληξε χωρίς καμία δράση το 2012, όταν η Apple αντικατέστησε τον παλιό connector των 30-pin με το γνωστό μέχρι και σήμερα Lightning, αγνοώντας τη συμφωνία.

Το Reuters αναφέρει τώρα πως η Ε.Ε. σκέφτεται πολύ σοβαρά τις επιλογές της για να επιβάλλει, ακόμα και με τη χρήση ειδικής νομοθεσίας, την υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης θύρας φόρτισης.

Τη στιγμή που η πρωτοβουλία της Ε.Ε. είχε νόημα στη θεωρία, ο χρόνος που χρειάστηκε για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών ήταν τέτοιος που απλά πολλές αποφάσεις δεν προχώρησαν ποτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συμφωνία έδινε περιθώριο δύο ετών και ακολούθως έγινε επέκταση. Στο μεταξύ, φυσικά, η τεχνολογία προχωράει. Αν οι εταιρείες είχαν υιοθετήσει από το 2014 το MicroUSB, όταν η συμφωνία ανανεώθηκε για τελευταία φορά, θα μπορούσε να ακυρωθεί η μετάβαση αργότερα στο USB-C.

Η κίνηση της Ε.Ε. φαίνεται πως δεν αποτελείται από ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Ήδη, όλες οι εταιρείες έχουν υιοθετήσει τη θύρα USB-C, με την Apple να είναι η μοναδική εταιρεία αυτή τη στιγμή που εμμένει στη χρήση της θύρας lightning.

 

Διεγείρονται ερωτήματα

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γιατί η Apple εμμένει στη χρήση της θύρας lightning. Πέρα από την περιβαλλοντική πλευρά του ζητήματος που κανείς δε μπορεί να αγνοήσει, η Apple θα πρέπει να ακολουθήσει τη νομοθεσία και να σεβαστεί τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, από τη στιγμή που όλοι οι κατασκευαστές την έχουν ακολουθήσει.

Το γεγονός ότι η Apple εμμένει, δηλώνει επίσης και την πρόθεση (ενδεχομένως;) της εταιρείας, να δείξει ότι ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό ακόμα και στη θύρα που επιλέγει για να τροφοδοτεί τις συσκευές της με ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Apple θα πρέπει να εναρμονιστεί με το υπάρχον καθεστώς, αν θέλει να αποφύγει πιθανές κυρώσεις από την Ε.Ε.

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 10 August, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , , , ,

Διευκόλυνση επικοινωνίας σε Ανατολική Αττική και Κινέτα

Η Cosmote ανακοίνωσε ότι στηρίζει τους συνδρομητές της στην Ανατολική Αττική και την περιοχή της Κινέτας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και, για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας τους, προσφέρει τα παρακάτω.

• 1.500 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα, σε όλους τους συνδρομητές κινητής -συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής- από σήμερα 24/7 έως και τις 31/7.
• 1GB σε όλους τους συνδρομητές κινητής -συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής- από σήμερα 24/7 και για τις επόμενες πέντε ημέρες.

Οι δικαιούχοι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση των δωρεάν λεπτών ομιλίας και του πακέτου Internet, μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS.

Επίσης, αναστέλλεται κάθε διαδικασία για -οριστική ή προσωρινή- φραγή για όλες τις συνδέσεις Cosmote σταθερής, κινητής και τηλεόρασης στις πληγείσες περιοχές, μέχρι και τις 24/9/18.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των παραπάνω περιοχών θα μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν δωρεάν όλα τα διαθέσιμα καρτοτηλέφωνα, για κλήσεις προς αστικά, υπεραστικά και κινητά, έως και τις 31/7.

Από την πρώτη στιγμή, τεχνικοί του Ομίλου ΟΤΕ κινητοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η, όσο το δυνατόν, απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής στις πληγείσες περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία κατοίκων και επισκεπτών. Οι τεχνικοί του Ομίλου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

 


 

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ανακοίνωση της Vodafone. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδρομητές της Vodafone και της Cyta, 100% θυγατρικής του ομίλου Vodafone, ιδιώτες & επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής και καρτοκινητής που ζουν στις πληγείσες περιοχές και συγκεκριμένα στις περιοχές της Νέας Μάκρης Αττικής– Μάτι, Νέου Βουτζά, Ραφήνας, Πικερμίου, Κινέτας, Καλλιτεχνούπολης και Πεντέλης, θα έχουν στη διάθεση τους για χρήση, έως την επόμενη Τρίτη 31 Ιουλίου, επιπλέον:

 • 1500 λεπτά ομιλίας προς όλους
 • 500 SMS προς όλους και
 • 1 GΒ Mobile Internet

Παράλληλα, όλοι οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας στις παραπάνω περιοχές θα έχουν στη διάθεση τους 1500 λεπτά ομιλίας προς εθνικά κινητά, για το ίδιο διάστημα.

Επιπλέον, Vodafone και Cyta διακόπτουν τη διαδικασία φραγής εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων σε όλες τις συνδέσεις συμβολαίου κινητής και σταθερής για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, έως και 31 Αυγούστου.

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 24 July, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , , , ,

Απόλαυσε τα παιχνίδια του μουντιάλ μέσα από τo ERT VR

Το φετινό μουντιάλ βρίσκεται προ των πυλών και είμαστε έτοιμοι για να απολαύσουμε την “μπαλάρα” που θα μας προσφέρουν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Τέσσερα χρόνια μετά το περασμένο μουντιάλ όμως, η τεχνολογία έχει προχωρήσει κι έτσι έχουμε πλέον νέους τρόπους για να δούμε τα ματσάκια. Ένας από αυτούς και ίσως ο πιο ενδιαφέρων, είναι μέσα από τα VR γυαλιά μας, με την ΕΡΤ να μας προσφέρει την απαραίτητη εφαρμογή για αυτό το σκοπό.

Κατεβάζοντας το ERT VR στο κινητό μπορούμε να μπούμε σε ένα εικονικό VIP δωμάτιο, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για το μουντιάλ και μας προσφέρει όλα όσα χρειαζόμαστε (εκτός από το στοίχημα) για να απολαύσουμε τη διοργάνωση.

Αυτά που μας προσφέρει η εφαρμογή είναι τα εξής:

 1. Ζωντανή παρακολούθηση των αγώνων με κάμερα 180 μοιρών. Σε ένα περιβάλλον το οποίο θυμίζει VIP σουίτα μέσα στο γήπεδο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τους αγώνες με μετάδοση 180 μοιρών. Έτσι θα έχουμε την ψευδαίσθηση ότι βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο και αυτός είναι στην ουσία ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το VR εξ’ αρχής.
 2. Βίντεο 360 μοιρών. Κάποιες από τις κάμερες του γηπέδου θα καταγράφουν τα πάντα σε 360 μοίρες κι έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτό το περιεχόμενο σα να βρισκόμαστε εκεί.
 3. Highlights και video on demand. Αν χάσουμε κάποιον αγώνα ή θέλουμε απλά να δούμε τα στιγμιότυπά του, μπορούμε να επιλέξουμε και να δούμε τα βίντεο που θέλουμε σε δεύτερο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις φάσεις από διάφορα σημεία του γηπέδου, επιλέγοντας την κάμερα που μας βολεύει.
 4. Πλούσια στατιστικά. Τέλος για τους λάτρεις των αριθμών η εφαρμογή θα μας προσφέρει και πλούσια στατιστικά, τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για το στοίχημα.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play και περιμένουμε πώς και πώς να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να θυμάστε όμως ότι το VR δεν είναι για χόρταση. Αν αισθανθείτε ζαλάδα ή ναυτία, βγάλτε αμέσως τα γυαλιά σας, γιατί η φωτοευαίσθητη επιληψία παραμονεύει.
[via]
 
Leave a comment

Posted by on 14 June, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , , , , ,

Google: Tο Android είναι το ίδιο ασφαλές με το iOS

Μπορεί να κυκλοφορεί ευρέως ότι το Android δεν είναι ασφαλές, αλλά η Google τονίζει με κάθε τρόπο ότι το λειτουργικό της είναι το ίδιο ασφαλές με το iOS. 

Σύμφωνα με το ετήσιο report ασφαλείας που εκδίδει η Google, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ασφάλειας για τους Android χρήστες, ενώ στις 56 σελίδες του εν λόγω report, σημειώνεται ότι το λειτουργικό σύστημα Android είναι το ίδιο δύσκολο να χακαριστεί όσο και το iOS της Apple. Από το 2015 και έπειτα, η Google έχει προβεί σε αρκετές ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν οι συσκευές με λειτουργικό Android στους χρήστες τους.

Πέρυσι, η Google ανακοίνωσε ότι δημιουργεί το Google Play Protect, περισσότερο ως υπενθύμιση ότι διαρκώς εξετάζει το διαδικτυακό της κατάστημα για εφαρμογές με πιθανό κακόβουλο χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Google και αναφέρονται στο Extreme Tech, η τεχνολογία machine learning που χρησιμοποιεί, κατάφερε με επιτυχία να εντοπίσει το 60.3% των κακόβουλων εφαρμογών του Google Play Store. To υπόλοιπο ποσοστό των κακόβουλων εφαρμογών εντοπίστηκε με άλλους τρόπους πέρα από την τεχνολογία machine learning.

To πρόβλημα των κενών ασφαλείας που εμφανίζονται στο Android εμφανίζεται να προέρχεται από την απουσία της Google από την Κίνα, όπου φαίνεται πως αποτελεί την πηγή δημιουργίας των περισσότερων βλαβερών εφαρμογών για Android συσκευές, στις οποίες -σημειωτέον- ο χρήστης είναι εκείνος που επιλέγει εάν θα δεχτεί να εγκατασταθούν εφαρμογές από τρίτες πηγές.

[via]

 
Leave a comment

Posted by on 21 March, 2018 in MinOtavrS blog

 

Tags: , , , ,